Ciepło... Jakość... Ekologia...
zaloguj/zarejestruj się
Dostawa i gwarancja
Ogólne warunki dostaw i gwarancji
 
1. Postanowienia ogólne
 
1.1 Sprzedaż i realizacja dostaw przez Fabrykę Kotłów FAKO S.A. w Rumi („Dostawca”) oraz gwarancji odbywa się wyłącznie na podstawie poniższych warunków.
 
1.2 Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnej umowy, zamówienia pisemnego, złożonego faxem lub e-mailem przez Kupującego. Zamówienie uznane jest za przyjęte wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez dostawcę na piśmie lub w innej uzgodnionej formie. Uzupełnienia, zmiany bądź dodatkowe ustalenia dokonane w sposób elektroniczny, telefoniczny lub ustny wymagają dla swojej skuteczności potwierdzenia przez dostawcę na piśmie. Anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Dostawcy.
 
1.3 Dokumenty dostawcy związane z ofertą takie jak: zdjęcia, rysunki i inne dane mają jedynie charakter informacyjny, chyba, że w jednoznaczny sposób zostały określone przez Dostawcę lub strony jako wiążące. Dane techniczne poszczególnych wyrobów i ich parametry eksploatacyjne mogą różnić się od wartości rzeczywistych konkretnego wyrobu i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Warunek ten dotyczy również danych informujących o wydajności lub innych parametrach towaru oraz ogłoszeń, reklam i katalogów o towarach oferowanych przez Dostawcę.
 
1.4 Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i dokumentacji projektowej. Dokumenty te nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecim.
 
1.5 Dostawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych zmówionych produktów o ile nie wpływają one na cenę, jakość i właściwości użytkowe wyrobów.
 
2. Cena i płatności
 
2.1 Ceny określone w ofertach Dostawcy są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny są wiążące w okresie, w którym Kupujący mógł niezwłocznie oświadczyć Dostawcy, że ofertę przyjmuje.
 
2.2 Oferta i cena obejmuje wyłącznie wskazane w niej elementy kotłów i jego wyposażenia.
 
2.3 Ceny na towary oferowane przez Dostawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 
2.4 Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Dostawcy.
 
2.5 Kupujący nie może wstrzymywać płatności i nie może potrącać z należnościami swoich roszczeń, jeżeli takie roszczenia są kwestionowane przez Dostawcę.
 
2.6 Dostawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do chwili otrzymania całej ceny łącznie z ewentualnymi kosztami i odsetkami wynikającymi z umowy dostawy.
 
2.7 Kupujący nie może dokonać na osoby trzecie cesji swoich praw wynikających z umowy bez pisemnej zgody dostawcy.
 
3. Termin dostawy
 
3.1 Uzgodniony termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód majach charakter siły wyższej, za które Dostawca nie odpowiada, np, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Dostawcy (np. brak prądu), opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe surowcowe, o ile przeszkody te będą miały wpływ na wykonanie lub dostarczenie przedmiotu dostawy.
 
3.2 Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od wykonania przez Kupującego wszystkich umownych obowiązków. W szczególności brak płatności ze strony Kupującego za przedmiot dostawy uprawnia Dostawcę do wstrzymania dostawy do czasu uregulowania zaległej należności. Niezależnie od powyższego, w przypadku zwłoki w płatności dostawca ma prawo obciążyć Kupujacego kosztami składowania zamówionego wyrobu w wysokości 2 % wartości nieodebranych wyrobów, za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy ich składowania.
 
3.3 Jeżeli zwłoka w zapłacie przekroczy 30 dni, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać od Kupującego stosownego odszkodowania.
 
4. Warunki gwarancji i rękojmi
 
4.1 Kupujący zobowiązany jest zbadać przedmiot dostawy niezwłocznie po jego otrzymaniu. W szczególności Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze do sprawdzenia stanu zewnętrznego i kompletności wyrobu pod rygorem utraty praw gwarancyjnych dla wad zewnętrznych i ilościowych. Protokół ujawnienia wad przy odbiorze musi być sporządzony przy udziale przedstawiciela Dostawcy, przewoźnika, spedytora lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi.
 
4.2 Przed uruchomieniem kotła Kupujący zobowiązany jest sprawdzić i ewentualnie dokręcić wszystkie śruby, złącza i inne elementy łączące.
 
4.3 Kupujący jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia dostawcy o ujawnionej wadzie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
 
4.4 Dostawca jest zobowiązany do wykonania obowiązków gwaranta, w wyniku uznania reklamacji, w najkrótszym możliwym i odpowiednim do rodzaju naprawy terminie. Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane bezpośrednio przez Dostawcę lub za pomocą wybranych przez Dostawcę osób trzecich (serwis). Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, to koszty związane z przyjazdem przedstawiciela Dostawcy pokrywa Kupujący.
 
4.5 Dostawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy od daty sprzedaży wyrobu Kupującemu. Okres gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej. Na osprzęt i podzespoły dostarczone z kotłem, których Dostawca nie jest producentem obowiązuje okres gwarancyjny wskazany przez producenta.
 
4.6 Dostawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wyrobu eksploatowanego z należytą starannością wymaganą dla danego wyrobu oraz zgodnie z załączoną Dokumentacją Techniczno-Ruchową lub na podstawie innego dokumentu określającego parametry pracy urządzenia.
 
4.7 Dostawca zapewnia moc nominalną kotła, pod warunkiem stosowania zalecanego paliwa podstawowego oraz palnika dobranego przez Biuro Konstrukcyjne Dostawcy. W przypadku nieosiągnięcia deklarowanej przez Dostawcę mocy kotła jest on zobowiązany zapłacić Kupującemu karę umowną wysokości 5% ceny kotła. Powyższa kara wyczerpuje wszelkie roszczenia Kupującego z tego tytułu.
 
4.8 Z gwarancji wyłączone są te elementy, które podlegają normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takie jak: uszczelki, bezpieczniki, termometry, filtry, czujniki, żarówki, dysze itp., części składowe. Części, które w wyniku wymiany zostaną zastąpione nowymi, stają się własnością dostawcy.
 
4.9 Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do naprawy gwarancyjnej sprzedanego wyrobu lub dostarczenia do niego odpowiednich części zamiennych albo do jego wymiany na wolny od ujawnionych i udokumentowanych w toku postępowania reklamacyjnego wad. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Dostawcy.
 
4.10 W przypadku sprzedaży kotła za granicę Polski odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi ograniczona jest do dostawy części wolnej od wad.
 
4.11 Dostawca nie odpowiada za wady powstałe na skutek:
a) nieprawidłowego montażu i uruchomienia wyrobu,
b) niewłaściwej eksploatacji lub niedostatecznego ciągu za kotłem, instalacji kotła z palnikiem olejowym lub gazowym, w pomieszczeniach umożliwiających zapylenie lub zawilgocenie palnika,
c) nieautoryzowanej przez Dostawcę modyfikacji lub naprawy wyrobu,
d) zasilania urządzeń nośnikami niespełniającymi parametrów lub nośnikami innymi niż określone to zostało w DTR wyrobów (paliwo, woda, olej, itp.) ,
e) braku okresowych przeglądów zalecanych w DTR potwierdzonych wpisem w karcie obsługi kotła przez odpowiedzialnego za eksploatację lub braku raportu wykonawczego przez serwis.
 
4.12 Gwarancja nie obejmuje:
a) powłok lakierniczych obudowy kotła,
b) uszkodzeń kotła powstałych w czasie transportu lub niewłaściwego składowania,
c) turbolizatorów znajdujących się w płomieniówkach kotła,
d) ekranów izolacyjnych drzwi wykonanych z materiału ceramicznego,
e) automatyki, pomp, wodowskazów ,zaworu bezpieczeństwa presostatów oraz elementów i wyposażenia kotła, na które oddzielnej gwarancji udzielił ich producent.

Roszczeń z tego tytułu Kupujący może dochodzić bezpośrednio wobec producentów tych podzespołów na podstawie otrzymanej karty gwarancyjnej.
 
4.13 Wymienione na nowe, wadliwe części wyrobu, stanowią własność Dostawcy i podlegają zwrotowi.
 
4.14 Kupujący jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki do usunięcia zgłoszonej wady. Dostawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za usunięcie wady wyrobu w czasie oczekiwania na stworzenie niezbędnych warunków do skutecznego bezpiecznego usunięcia wady.
 
4.15 Dostawca nie odpowiada za niezgodność wyrobu z normami i przepisami innymi niż obowiązujące w Unii Europejskiej i kraju Dostawcy. Odmienne postanowienia wymagają szczegółowych postanowień w pisemnie zawartej umowie.
 
4.16 Wyłącza się inne roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia odszkodowawcze w związku ze szkodami powstałymi nie w samym przedmiocie dostawy, chyba, że Kupujący wykaże umyślność lub rażące zaniedbanie Dostawcy.
 
4.17 Kupujący może odstąpić od umowy lub żądać obniżki ceny jedynie wtedy, gdy Dostawca w stosownym terminie nie naprawi wyroby lub nie wymieni go na rzecz wolną od wad.
 
5. Sąd właściwy

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

Aktualności

13
września
Certyfikat UDT ISO 9001:2015

FABRYKA KOTŁÓW FAKO SA Otrzymała certyfikat systemu zarzadzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015
15
lipca
Kolejny rok z ORKANEM Rumia

Firma od początku swojej działalności stara się uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych organizowanych głównie w Rumi. Jednym z takich kierunków działań jest wspieranie Piłkarskiego
12
kwietnia
Kotłownia Kontenerowa CBR ORLEN

Wspólnie z firmą Budimex zrealizowaliśmy dostawę kotłowni kontenerowej przeznaczonej do CBR ORLEN w Płocku. W pełni zautomatyzowana i bezobsługowa kotłownia wyposażona w dwa kotły parowe o
25
września
Wydarzenia Sportowe

     Fabryka Kotłów "FAKO" S.A. od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem w zakresie wspierania sporty w Rumi. Współudział w organizacji Mistrzostw Rumi Amatorów
4
sierpnia
Ekonomizery Kondensacyjne

  Ekonomizery kondensacyjne typu FAKO przeznaczone są do stosowania na odlocie spalin kotłów parowych i wodnych wysokoparametrowych opalanych gazem lub olejem. Zastosowanie
8
stycznia
Kotły opalane biomasą

Kotły opalane biomasą Rozpoczęliśmy proces produkcyjny dwóch kotłów o mocy cieplnej 12 i 5 MW przeznaczonych do współpracy z przedpaleniskiem opalanym zrębką. Kotły
15
listopada
Ekonomizer wielofunkcyjny

Ekonomizer wielofunkcyjny Ekonomizer przeznaczony jest do współpracy z kołem opalanym biomasą (zrębka).  Poszczególne człony wymienników rurowych służą do podgrzewania
2
lipca
Wspieranie Sportu

W kolejnym sezonie piłkarskim 2018/2019 Fabryka Kotłów „FAKO” S.A. będzie sponsorem klubu piłkarskiego ORKAN Rumia. Podpisanie umowy na kolejny sezon jest kontynuacja wieloletniej
16
stycznia
Gepard Biznesu 2017

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w lipcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskała Fabryka
7
grudnia
Polska Nagroda Integralnego Rozwoju 2016

Fabryka Kotłów "Fako" S.A. została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za realizację projektu pn. "Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy" Serdecznie
7
grudnia
Certyfikat Sprzedaży Ukraina

Fabryka Kotłów FAKO SA otrzymała certyfikaty umożliwiające sprzedaż naszych produktów na Ukrainie.  
Aktualności
Poradnik projektanta
zaloguj się
pliki DXF dla projektantów
zaloguj się
Kontakt

FAKO S.A.
ul. Stoczniowców 8
84-230 Rumia - Janowo
Tel: (0-58) 671-70-80
Fax: (0-58) 671-69-40


Fako